Zvolte si typ nemovitosti

PRODEJ NEMOVITOSTI A DAŇ Z PŘÍJMU

PRODEJ NEMOVITOSTI A DAŇ Z PŘÍJMU

Prodej nemovitosti s sebou nese nejen případný zisk, ale může znamenat i další výdaje. Prodejem nemovitosti vznikne příjem, který jsou povinny fyzické osoby zdanit a to dle zákona o dani z příjmů se sazbou 15%.

Pokud jste podnikatelem, jste povinni zaplatit daň z příjmů vždy, pokud je nemovitost zahrnuta do obchodního majetku alespoň jednoho z podnikajících manželů v případě společného jmění. Pak se na Vás žádné osvobození nevztahuje. Za příjem podléhající zdanění se považuje rozdíl mezi cenou, za kterou jste nemovitost koupili, či jinak nabyli a cenou, za kterou nemovitost prodáváte, tedy daň uhradíte ze zisku.
Existují ale zákonné výjimky, na základě kterých může být daňový poplatník od této daně osvobozen

Těmi jsou:

  • Vlastnictví nemovitosti déle než 10 let

    Od 1.1.2021 je „časový test“ prodloužen na 10 let z původních 5 let od nabytí nemovitosti. V případě, že si pořídíte nemovitost k vlastnímu bydlení, odpadá Vám, povinnost platit daň z příjmu. Pokud nemovitost nabudete formou dědictví, zkracuje se lhůta o dobu, po kterou byla vlastněna předchozím majitele v přímé linii, či manželem. Je důležité si ovšem dávat pozor, neboť lhůta se nezkracuje v případě družstevních bytů.

Nemovitosti, které jsou určené k bydlení, ale nemáte v nich trvalé bydliště, stejně jako podíly v bytovém družstvu jsou zahrnuty do pětileté lhůty. V případě nemovitostí, které nejsou určeny k trvalému bydlení (pozemky, nebytové prostory, rekreační objekty) se jedná o desetiletou­ lhůtu.

  • Získané finance vydané v souvislosti s Vaším bydlením

Pokud z financí z prodeje nemovitosti zafinancujete například koupi svého nového bydlení nebo k rekonstrukci Vašeho stávajícího bydlení a prokážete jejich výdaj, neboli fakticky do svého bydlení investujete nejpozději do 1 roku, který následuje po roce, v němž jste finance z prodeje nemovitosti získali, daň platit nemusíte. Pouze v případě, že by zisk z prodeje nemovitosti byl vyšší, než skutečně vynaložené investice do vlastního bydlení, pak část, která je nad rámec investice podléhá zdanění ve výši 15%.

  • 2 roky bydliště v prodávané nemovitosti

Pokud jste „bydleli“ bezprostředně před prodejem v prodávané nemovitosti 2 roky, čímž se rozumí místo, kde máte stálé bydlení ( tzn., né vždy to musí znamenat pouze přihlášení k trvalému pobytu ), ale lze z toho usuzovat, že jste se v tomto místě zdržovali, hradili v souvislosti s bydlením energie, služby apod. nebo kde Vám např. sousedé dosvědčí, že jste zde bydleli, jste od daně z příjmů osvobozeni.

  • Osvobozeno je i dědictví

Pokud nabudete nemovitost formou dědictví, jedná se vždy o osvobození od daně z příjmu a to bez ohledu na dědictví v přímé či vedlejší linii, nebo bez rodinné vazby. Dědici však mohou vzniknout další povinnosti a to v případě, že je předmětem dědictví nemovitost, jejíž hodnota je vyšší než 5 milionů korun. V tuto chvíli je dědic povinen skutečnost oznámit správci daně a to nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za ono zdaňovací období (jeden kalendářní rok), ve kterém nemovitost nabyl.

  • Dary mezi příbuznými

Obdržení nemovitosti formou daru od příbuzného (přímá / vedlejší linie), nebo od osoby, se kterou jste žili v jedné domácnosti (nejméně 1 rok) před darováním, je příjmem též osvobozeným od daně z příjmu. Stejně jako u dědictví je obdarovaný stále povinen oznámit tuto skutečnost správci daně, pokud je hodnota nabyté nemovitosti větší než 5 milionů korun. Tuto povinnost neberte na lehkou váhu, neboť jsou s ní spjaty pokuty ve výši 0,1%, 10% a 15% z hodnoty nemovitosti, opět stejně jako u dědictví.

Při prodeji nemovitosti je dobré mít jasno a vědět, co vše s prodejem souvisí a jaké jsou Vaše ‘‘povinnosti‘‘- Proto úplně nejlepším řešením je poradit se např. s daňovým poradcem nebo přímo u FÚ a ověřit si aktuální informace.
Jeden z mnoha zdrojů, kde získáte informace je zde

Zpět na Aktuality